Ombyggnad och underhållsansvar

För att tydliggöra ansvaret för föreningen respektive medlemmarna finns ett dokument här: Ansvarsfordelning förening och medlem Här finns instruktioner för hur medlemmarna skall sköta sin lägenhet: Medlemmars underhåll av lägenhet Vid ombyggnationer i lägenheter gäller följande regler:

Ombyggnadsregler

Bostadsrättsinnehavaren måste begära tillstånd från styrelsen i följande fall:

 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten

För tillstånd gäller följande:

 1. Sökanden ska inkomma med nödvändiga undersökningar och konsekvensbeskrivningar utifrån ingreppets art. Ansökan ska vara skriftlig och innefatta följande: En kort beskrivning av vad som ska göras, ritningar som tydligt visar vad som planeras, namn och referenser på entreprenörer som avses användas, kopior på entreprenörernas allriskförsäkring och preliminär tidplan.
 2. Inga arbeten som innebär höga ljudnivåer, t.ex. bilning, får förekomma annat än mellan 10.00 och 15.00 på vardagar. Bullrande arbeten ska aviseras till styrelsen minst tre dagar innan utförande.
 3. Vattenavstängning ska aviseras till styrelsen minst tre dagar i förväg och får bara ske vardagar mellan 10.00 och 13.00 på vardagar.
 4. Innan bulleralstrande arbeten eller vattenavstängning sker måste dessa annonseras på anslagstavlorna i entréerna, med tydligt aviserade tider för det bulleralstrande arbetet eller vattenavstängningen. Detta ska ske minst två dagar innan arbetena påbörjas.
 5. Byggsopor få lämnas maximalt tre dagar utanför entréerna och inte över en helg.
 6. Alla större förändringar ska besiktigas av auktoriserad besiktningsman, vilket betalas av medlemmen.
 7. Vid särskilt omfattande renoveringar eller ombyggnationer anlitar styrelsen teknisk expertis innan beslut kan lämnas.
 8. Styrelsen kan förena tillståndet med villkor.
 9. Alla åtgärder ska utföras på ett fackmässigt sätt.
 10. Arbetena får inte påbörjas utan att styrelsen lämnat sitt tillstånd.